?>

Nastavení softwaru k meteostanici

Neµ bude moµné pouµít data z va±í meteostanice na stránce Sítě meteostanic České republiky (CZWN), musíte patřičně nastavit software, který pouµíváte ke své meteostanici tak, aby bylo moµné nahrávat data ve formátu, který je srozumitelný na±emu serveru. V současnosti lze zpracovávat data z programů WeatherLink, Weather Display, a Virtual Weather Station. Přečtěte si prosím patřičnou sekci pro Vámi pouµívaný software níµe, kde se dozvíte, jak jej nakonfigurovat. Po dokončení těchto kroků nám prosím dejte vědět, abychom Va±i stanici mohli přidat do na±í sítě. Pokud budete mít jakékoliv problémy či nejsanosti, neváhejte nás kontaktovat.


Nastavení programu WeatherLink

 1. Uloµte soubor WL_stickertags.htx do Va±eho adresáře ±ablon WeatherLink - vět±inou c:\program files\weatherlink\[jméno stanice]\templates.
 2. V programu WeatherLink, klikněte na poloµku nastavení a dialog nastavení internetu.
 3. Stiskněte tlačítko Nastavit u poloµky nastavení nahrávání souborů na FTP.
  V profilu Nahrávání dat vyberte Vybrat soubor ±ablony (Select Template Files), následně klikněte na Přidat (Add) a vyberte soubor WL_stickertags.htx a následně Otevřít (Open).
 4. Soubor WL_stickertags.htx by se měl objevit v dialogu nahrávání dat pro soubory ±ablon (Weather Template Files). Stiskněte OK a OK znovu na dialogu Data Upload Profile, následně OK na dialogu nastavení internetu (Internet Settings).
 5. Soubor WL_stickertags.htx bude při pří±tím nahráváním nahrán s konkrétním nastavením, které jste učinili v Data Upload Profile.
 6. Nastavte prosím nahrávání dat kaµdých 5 minut.
 7. Následně se jednodu±e přidejte a zbytek uµ nechte na nás.

Výsledek dat z va±eho souboru byste následně měli přímo vidět na www.yourweatherwebsite.com/WL_stickertags.htm


Nastavení programu Weather Display

Pokud pouµíváte funkci nahrávání dat v reálném čase prostřednictvím souboru clientraw.txt (jako například Weather-Display Live) nebo jednou z AJAX ±ablon, není třeba µádné dal±í nastavování. Vá± soubor clientraw.txt by měl být aktualizován kaµdých maximálně 5 minut. Následně se jednodu±e přidejte a zbytek uµ nechte na nás.

Pokud NEpouµíváte soubor clientraw.txt, nastavte program Weather Display, aby tento soubor clientraw.txt pouµíval Aktualizaci dat nezapomeňte nastavit na kaµdých 5 minut. Následně se jednodu±e přidejte a zbytek uµ nechte na nás.

Výsledek dat z va±eho souboru byste následně měli přímo vidět na www.yourweatherwebsite.com/clientraw.txt


Nastavení programu Virtual Weather Station

 1. Uloµte soubor VWS_stickertags.htx do adresáře ±ablon VWS (c:\vws\templates je výchozím umístěním).
 2. V programu VWS vyberte záloµku Internet, a klikněte na "HTML Settings".
 3. V prázdném políčku nalevo (Templates) nastavení menu HTML Settings, vloµte c:\vws\template\VWS_stickertags.htx, dle konkrétního umístění v počítači.
 4. Na pravé straně menu (HTML filename), na stejném řádku, zadejte umístění souboru, který pouµíváte pro ostatní .htx soubory, následovaný \VWS_stickertags.htm.
 5. Za±krtněte políčko On*.
 6. Nyní v programu VWS vyberte menu Internet a klikněte na FTP Upload File (Send) a do prázdného řádku NALEVO vloµte stejný text jako jste vloµili v pravé části dialogu HTML Settings. (např. "c:\vws\root\VWS_stickertags.htm").
 7. Napravo vloµte "[directory]/VWS_stickertags.htm" kde [directory] je název sloµky, kterou pouµíváte u zbylé části Va±ich stránek. Pokud nahráváte do kořenového adresáře Va±í stránky, bylo by to '/VWS_stickertags.htm'.
  V dolní části okna nastavte aktualizaci na kaµdých 5 minut. Klikněte na Update a Upload Files to Internet.
 8. Následně se jednodu±e přidejte a zbytek uµ nechte na nás.

Výsledek dat z va±eho souboru byste následně měli přímo vidět na www.yourweatherwebsite.com/VWS_stickertags.htm


Nastavení programu Weather Underground HeavyWeather Uploader (WUHU)

POZNÁMKA! Je vyµadována verze WUHU 216 Beta 40 nebo nověj±í!!
 1. Uloµte soubor WUHU_stickertags.txt do Vámi vybrané sloµky.
 2. Otevřete WUHU a klikněte na tlačítko Alerts/Actions. Otevře se nové okno.
 3. V části Main Action/Alert, vyberte Enable Actions and Repetitions a nastavte hodnotu Selections na 1.
 4. V části WUHU Operation Alarms/Actions, vyberte On Weather Update. Pokud například chcete aktualizovat data kaµdé 2 minuty, vyberte také On Update Seconds a zadejte hodnotu 120.
 5. Klikněte na tlačítko Sound/Action (pod Weather Update). Otevře se nové okno.
 6. Do pole Action on Activation zadejte následující text:
  template:"X:\(where_you_have_saved_WUHU_stickertags.txt)\WUHU-stickertags.txt" "X:\(cestu kam chcete uloµit soubor)\WU_stickertags.txt"
  X: je písmeno diskové jednotky. Vý±e uvedený text je ukázkou, přizpůsobte jej vlastnímu nastavení ve Va±em počítači.
 7. Potvrďte nastavení kliknutím na OK.
 8. Uloµte změny pomocí Save Changes
 9. Následně se jednodu±e přidejte a zbytek uµ nechte na nás.

Výsledek dat z va±eho souboru byste následně měli přímo vidět na www.yourweatherwebsite.com/WU_stickertags.txt


Cumulus Weather Software

Pokud pouµíváte program Cumulus weather station, ujistěte se, µe je soubor realtime.txt pravidelně aktualizován a nahráván na va±i stránku a následně uµ nám jen dejte vědět adresu souboru realtime.txt na Va±ich stránkách a my se o zbytek postaráme.


Jak nainstalovat CZWN Meso-map

Můµete si stáhnout základní soubor stránek se v±emi potřebnými částmi zde (CZWN-mesomap.zip). Stačí rozbalit soubor ZIP a nahrát obsah sloµky na Va±e stránky. Nastavovací soubory a PHP skript umístěte do kořenového adresáře Va±eho webserveru, spolu s obrázkovými soubory a dal±í grafikou do sloµky ./CZWN-images. Nezapomeňte provést patřičné nastavení ve skriptu mesomap-update-utility.php, který je součástí balíčku, aby jste mohli v budoucnu nastavovat a aktualizovat Va±e PHP soubory a ostatní části.

Následně vytvořte novou PHP stránku pomocí Vámi pouµávané ±ablony na stránce. (výchozí název je CZWN.php, ale můµete zvolit jakýkoliv). Stránce zadejte název () "Sí> meteostanic České republiky", a vloµte dva řádky importující patřičné PHP soubory (PHP include). V sekci <strong><head></strong>, vloµte:</p> <div class="advisoryBox" style="text-align: left;"><meta http-equiv="Refresh" content="300" /><br /> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" /><br /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" /><br /> <br /> <br /><?php<br /> $doPrintCZWN = false;<br /> include("CZWN-mesomap.php");<br /> print $CZWN_CSS; ?> </div> <p>a do části <strong><body></strong> zadejte v místě, kde chcete na stránce mít mapu:</p> <div class="advisoryBox" style="text-align: left;"><?php print $CZWN_MAP; print $CZWN_TABLE; ?> </div> <p>pokud chcete vytvářet kód <strong>XHTML 1.0-Strict</strong>, pak pouµijte v části <strong><head></strong> následující:</p> <div class="advisoryBox" style="text-align: left;"><meta http-equiv="Refresh" content="300" /><br /> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" /><br /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" /><br /> <br /> <br /><?php<br /> $doPrintCZWN = false;<br /> $_REQUEST['gen'] = 'xhtml';<br /> include("CZWN-mesomap.php");<br /> print $CZWN_CSS; ?> </div> <p>Soubor uloµte a nahrejte na Va±e stránky.</p> <p>Pokud chete, aby byla mapa na stránkách zarovnaná na střed, nepouµívejte příkaz <center>. Do±lo by k zarovnání horní části a nikoliv pozadí, takµe by byla legenda ±patně zobrazená. Místo toho pouµijte <table> následovně:</p> <div class="advisoryBox" style="text-align: left;"><table width="99%"><br /> <tr><td align="center"><br /> <table width="620"><br /> <tr><td style="text-align:left"><br /> <?php print $CZWN_MAP; ?><br /> </td></tr><br /> <tr><td><br /> <?php print $CZWN_TABLE; ?><br /> </td></tr><br /> </table><br /> </td></tr><br /> </table> </div> <p>Pokud bude v budoucnu potřeba aktualizovat mesomapu, budete muset nastavovat pouze mesomap-update-utility.php, který zajistí kompatibilitu s novými, aktualizovanými soubory balíčku.</p> <p>Cachování aktuálního stavu je ve výchozím nastavení 10 minut. To by mělo urychlit načítání. <br/> Ujistěte se, µe je soubor <strong>CZWN-conditions.txt</strong> ve stejném adresáři jako CZWN-mesomap.php <strong>a µe má práva pro zapisování</strong> (práva 666 nebo 777) -- je pouµíván k ukládání dat pro cache.<br/> K dispozici je také konfigurační soubor, který umoµňuje uloµit nastavení v souboru CZWN-mesomap-config.txt ve stejném adresáři. Tím pádem musíte nastavovat soubor CZWN-mesomap.php pouze jedno a dal±í aktualizace programu Va±e nastavení zachovají. Ukázkový soubor CZWN-mesomap-config.txt je součástí balíčku <a href="CZWN-mesomap.zip">CZWN-mesomap.zip</a> nebo <a href="CZWN-mesomap-config.txt">se za něj můµete podívat zde</a>. </p> <hr /> <p align="left"><strong><a name="mesohtml" id="mesohtml"></a>Jak nainstalovat CZWN Meso-map (pomocí HTML)</strong></p> <p><strong>POZNÁMKA</strong>: pouµívejte prosím tuto metodu <strong><em>POUZE</em></strong> pokud není moµné na Va±em serveru pouµívat PHP. Tato metoda totiµ vytíµí Va±i stránku se zobrazením Sítě meteostanic České republiky (a v na±ich silách je zajistit provoz pouze několika stránek s tímto nastavením), a nemusí také docházet k indexaci stránky vyhledávači, které je zaji±těno při vyuµití metody PHP.</p> <p>Nejdříve vytvořte novou stránku CZWN meso-map webpage pomocí ±ablony, kterou na Va±ich stránkách pouµíváte. <br /> Stránce dejte název (<title>) "Sí> meteostanic České republiky", a do části <body> vloµte v místě, kde chcete zobrazit mapu, kód:</p> <div class="advisoryBox" style="text-align: left;"><div style="width: 620px"><br /> <iframe src="CZWN.php" width="620" height="680"<br /> frameborder="0" scrolling="auto"><br /> </iframe><br /> <br clear="all"><br /> </div> </div> <p>Nyní nahrejte stránku CZWN meso-map na Vá± server. </p> <hr /> <p align="left"><strong><a name="update" id="update"></a>Aktualizace stránky</strong></p> <p>Nyní přidejte na Va±i homepage odkaz na CZWN meso-map. Pokud pouµíváte odkaz v textu, pak se ujistěte, µe v názvu odkazu je "Sí> meteostanic České republiky":</p> <div class="advisoryBox" style="text-align: left;"><a href="CZWN.php" title="Sí> meteostanic České republiky">Sí> meteostanic České republiky</a></div> <p>Pokud pouµíváte odkaz obrázkem, ujistěte se, µe má příkaz zadány oba parametry: alt= a title= na "Sí> meteostanic České republiky". Vyhledávače hledají poloµkou alt= a title= klíčová slova a zajistíte tak indexaci. <br clear="all"/> </p> <div class="advisoryBox" style="text-align: left;"><a href="CZWN.php"><br /> <img src="CZWN_logo_100.png" <br /> alt="Sí> meteostanic České republiky" <br /> title="Sí> meteostanic České republiky" <br /> width="100" height="100" style="border: none;" /><br /> </a></div> <p>Uloµte upravenou homepage a nahrajte ji na Va±e stránky (coµ můµe znamenat nutnost upravit soubory .htx nebo .txt které pouµívá k nahrávání vá± software pro nahrávání dat). A to je v tento moment v±e (do chvíle neµ se přidá k CZWN nový člen). </p> <p> </p> </div><!-- end main-copy --> <!-- ##### Footer ##### --> <div id="footer"> <div class="doNotPrint"> <a href="#header">Nahoru</a> | <a href="mailto:jachym.czech@email.cz" title="E-mail us">Kontakt</a> <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && parseInt(navigator.appVersion) >= 4) { document.write('| <a href=\"#\" onclick=\"javascript:window.external.AddFavorite (location.href,document.title)\">'); document.write('Přidat k oblíbeným</a>'); }else {var msg = '| <a href="" title="Přidat k oblíbeným" onClick="alert(' + "'Hit CTRL-D to bookmark this page'"+ ');">Přidat k oblíbeným</a>'; if(navigator.appName == "Netscape") msg += " (CTRL-D)"; document.write(msg); } // --> </script> </div><!-- end doNotPrint --> <div> © 2018, meteopage.com<span class="doNotPrint"> | <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">Platné XHTML 1.0</a> | <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">Platné CSS</a> </span><br class="doNotPrint" /> <br/>Nikdy nezakládejte důleľitá rozhodnutí na této nebo jakékoliv jiné předpovědi počasí na internetu.<br class="doNotPrint" /> </div> </div><!-- end id="footer" --> </div><!-- end id="page" wrapper --> </body> </html>